Бързите кредити и балансите на търговските банки

Балансите на търговските банки отразяват съотношението между пасивите и активите. Най-общо в пасива се посочват задълженията към всички субекти, които по различни поводи насочват покупателната сила към съответната търговска банка. През призмата на обществено полезното предназначение на търговската банка този процес може да се определи като косвено кредитиране на обществото, осъществявано чрез банките. Така акумулирането на чужди парични средства предопределя активните операции на търговските банки спрямо равнищата, които изграждат пирамидата на обществените потребности.

Кои операции определят банковата дейност – пасивните или активните? Това е въпрос, който съществува едва ли не от създаването на банките. Отговорът, особено от съвременни позиции, не е еднозначен бързи кредити онлайн от Nabas.org и категоричен. Той зависи от следните по-важни обстоятелства:
степента, в която се познават основните икономически закономерности, проявяващи се в сложна стопанска среда;
възможността за тяхното управление чрез специфичния кредити онлайн инструментариум на търговските банки;
влиянието на условия и фактори извън банката (спекулативни сделки, политически натиск, социална несигурност, нелоялна конкуренция и др.).
Дълго време се считаше, че пасивните операции на търговските банки определят неййите активни операции. В съвременните условия обаче банките не са обикновени посредници на паричния и онлайн кредити капиталовия пазар. Ето защо наименованиетр „пасивни операции“ е твърде условно. като противовес на активността на банката при другите операции.
Стопански и управленчески функции на търговските банки
‘Продължителната еволюция на банковото дело и преди всичко неговото развитие през последните десетилетия категорично наложиха необходимостта от системен подход при изследване на банковите операции. Стана възможно те да се обособяват в две равнища:
стопански функции управленчески функции
С наименованието стопански функции могат да се характеризират всички кредити онлайн от банки активни, пасивни и посреднически операции, които се възприемат като действия на банките по материалната трансформация на паричните средства. Те имат съответни количествени изменения:
колко парични средства се насочват към банките и от банките;
къде и за колко време търговските банки трансформират паричния капитал;
в каква степен се задоволява потребността на клиентите от допълнителни парични средства;
(какъв брой клиенти обслужват банките.
Акумулирането и насочването на паричния капитал представлява заеми онлайн процес на постоянно съчетаване между активните, пасивните и посредническите операции на търговските банки. По – този начин стопанските функции обединяват:
влогонабирането и депозитната дейност;
кредитирането на икс юмическите агенти;
финансирането на съг вестна дейност на банките и други стопански звена;
покупко-продажбата на ценни книжа;
посредничеството при плащанията;
новите форми на финансиране, като лизинг факторинг експортно финансиране и др.;
инвестиционната дейност на банките и др.
Банковото дело е сложна предприемаческа дейност, за която е необходимо наличието на адекватен потенциал и технологии. Това означава:
търговските банки да притежават ясна стратегия за действие;
да се създаде оптимална среда за договаряне между банката и нейните клиенти;
да се осъществява активна обратна връзка с обслужваните от банката субекти;
да се регулират (стимулират или санкционират) икономическите интереси на клиентите.
Управленческите функции на търговските банки включват: пари на заем по интернет прогнозирането и стратегическото планиране, организирането, контролирането и регулирането. В зависимост от конкретната ситуация обектите могат да бъдаТ:
—i*» паричният оборот —е» производствено-стопанските Връзки
«¦е» финансовото състояние на клиента
—потребностите на пазара и др.
\
Упрадленческите функции на търговските банки се осъществяват практически успоредно със стопанските. Спрямо всяка стопанска функция се прилага системата от технологично обособените управленчески функции.